List do Pre­zy­den­ta

Sytu­acja nasze­go teatru jest dra­ma­tycz­na 🙁 Posta­no­wi­li­śmy szu­kać pomo­cy rów­nież u władz mia­sta. Napi­sa­li­śmy otwar­ty List do Pana Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia Jac­ka Sutry­ka z proś­bą o sta­łe wspar­cie finan­so­we. Pod­pisz i udo­stęp­nij pety­cję.

Zbiór­ka na zrzut­ce

Trwa zbiór­ka na rzecz Wro­cław­skie­go Cen­trum Twórz­czo­ści Dziec­ka i Ach! Teatru. Dołącz do naszej akcji i wspól­nie ura­tu­je­my to miej­sce!

Komu­ni­kat

W związ­ku z ogrom­ny­mi stra­ta­mi jakie ponie­śli­śmy z powo­du pan­de­mi COVID-19 , zde­cy­do­wa­li­śmy o cza­so­wym wstrzy­ma­niu dzia­łal­no­ści Ach! Teatru. Jed­nak nie pod­da­je­my się. Liczy­my na Two­ją pomoc. Wes­przyj nas!

Gru­pa na Face­bo­oku

Dołącz do naszej Gru­py na Face­bo­oku Licy­ta­cje Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści. Bio­rąc udział w aukcjach wes­przesz Wro­cław­skie Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka i Ach! Teatr, któ­re są w dra­ma­tycz­nej sytu­acji finan­so­wej.

Warsz­ta­ty

Dla dzie­ci

Wspie­raj swo­je dziec­ko w roz­wo­ju! Dzię­ki udzia­ło­wi w naszych warsz­ta­tach dzie­ci mają szan­sę roz­wi­jać zdol­no­ści arty­stycz­ne już od naj­młod­szych lat.

Dla grup

Dro­gi Nauczy­cie­lu! Chciał­byś zin­te­gro­wać swo­ją kla­sę? Poka­zać im jak radzić sobie z emo­cja­mi i jak je wyra­żać? Chciał­byś, aby ucznio­wie pozna­li jak wyglą­da pra­ca akto­ra i mogli się wcie­lić w róż­ne role? Zapisz swo­ją gru­pę na zaję­cia!

Dla doro­słych

Ty też chcesz zostać akto­rem? Marzysz o wystę­pie na sce­nie? Przyjdź na nasze warsz­ta­ty i prze­łam nie­śmia­łość i tre­mę, a przede wszyst­kim tych, To będzie zapo­mnia­na przy­go­da i dobra zaba­wa w twór­czej atmos­fe­rze.

O Teatrze

Jeste­śmy jed­nym z nie­wie­lu teatrów dla dzie­ci, któ­ry poprzez cie­ka­wą for­mę arty­stycz­ną, wpro­wa­dza widza w świat szla­chet­nych war­to­ści. Ach! Teatr to miej­sce, w któ­rym możesz wraz z dziec­kiem prze­nieść się do świa­ta baśni i wyobraź­ni. Two­rzy­my teatr prze­ka­zu­ją­cy war­to­ści, bez­piecz­ny i przy­ja­zny. Od 20 lat zaj­mu­je­my się edu­ka­cją kul­tu­ral­ną, odpo­wia­da­jąc na potrze­by dzie­ci. Bawi­my, uczy­my, roz­wi­ja­my.

Ach! Teatr to miej­sce dzie­cię­cych zachwy­tów.

Ufun­duj dziec­ku bilet

Aby wspie­rać roz­wój oso­bo­wo­ści dziec­ka i prze­ciw­dzia­łać wyklu­cze­niu kul­tu­ral­ne­mu i spo­łecz­ne­mu, stwo­rzy­li­śmy akcję Ufun­duj dziec­ku bilet, w ramach któ­rej umoż­li­wia­my bez­płat­ne uczest­nic­two w kul­tu­rze dzie­ciom ze śro­do­wisk zagro­żo­nych wyklu­cze­niem. W ten spo­sób powstał sys­tem prze­ka­zy­wa­nia bez­płat­nych bile­tów do teatru.