Huś­taw­ka

Huś­taw­ka

Huś­taw­ka Opis Wiek: 1–4 lat­ka Czas trwa­nia: 30 minut spek­ta­klu i ok. 15 minut zaba­wy z aktor­ka­mi Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 18 grud­nia 2016 Zwia­stun „Huś­taw­ka” to nie­zwy­kła opo­wieść...