Czar­ny czy bia­ły?

Czar­ny czy bia­ły?

Czar­ny czy bia­ły? Opis Wiek: 1–4 lat Czas trwa­nia: 45 minut Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 28 stycz­nia 2018 Zwia­stun Spek­takl “Czar­ny czy bia­ły?” jest cie­płą opo­wie­ścią o tym, że współ­pra­ca budu­je,...