Księ­ży­co­we opo­wie­ści

Księ­ży­co­we opo­wie­ści

Księ­ży­co­we opo­wie­ści Opis Wiek: dla dzie­ci w wie­ku 1,5–5 latz rodzicami/opiekunami Czas trwa­nia: 30 minut spek­ta­klu i ok. 15 minut zaba­wy Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 20 stycz­nia 2019 Zwia­stun...