W Kra­inie Rupra­ków

W Kra­inie Rupra­ków

W Kra­inie Rupra­ków Opis wiek: 3–8 lat Czas trwa­nia: ok. 35 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 20 paź­dzier­ni­ka 2019 Zwia­stun Czy widzia­łeś kie­dyś Rupra­ka? Czy wiesz kim jest, jak wyglą­da? Rupra­ki to bar­dzo...
Pies i kot

Pies i kot

Pies i kot Opis wiek: 3–6 lat Czas trwa­nia: 40 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 2012 Zwia­stun “Pies i kot” jest cie­płą i zabaw­ną histo­rią o Kot­ce-czy­ściosz­ce oraz o Pie­sku, któ­ry...