Fabry­ka słów

Fabry­ka słów

Fabry­ka słów Opis wiek: od 5 lat Czas trwa­nia: 50 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 27 wrze­śnia 2015 Data Pre­mie­ry onli­ne: 7 czerw­ca 2020 nie­dzie­la godz. 17:00 Zwia­stun Spek­takl Reper­tu­aro­we­go...