Sło­wik

Sło­wik

Opis Wiek: 5–9 lat Czas trwa­nia: ok. 50 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr we Wro­cła­wiu Przed­sta­wie­nie „Sło­wik” jest poru­sza­ją­cą baj­ko­wą opo­wie­ścią o chiń­skim cesa­rzu, któ­ry pod wpły­wem wspa­nia­łe­go śpie­wu tytu­ło­we­go...