Opis

Wiek: 5–9 lat
Czas trwa­nia: ok. 50 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr we Wro­cła­wiu

Przed­sta­wie­nie „Sło­wik” jest poru­sza­ją­cą baj­ko­wą opo­wie­ścią o chiń­skim cesa­rzu, któ­ry pod wpły­wem wspa­nia­łe­go śpie­wu tytu­ło­we­go sło­wi­ka prze­cho­dzi prze­mia­nę z suro­we­go i kry­tycz­ne­go wład­cy w czło­wie­ka słu­cha­ją­ce­go gło­su swo­je­go ser­ca, zdo­by­wa­ją­ce­go uzna­nie w oczach pod­da­nych i szczę­śli­we­go dzię­ki mocy przy­jaź­ni.

Spek­takl zain­spi­ro­wa­ny baśnią Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na prze­nie­sie mło­dych widzów w wie­lo­barw­ny świat sło­wi­ka i jego nowych przy­ja­ciół — w świat pełen świa­teł i pięk­nych dźwię­ków, któ­re poru­szą nie tyl­ko ser­ce cesa­rza i towa­rzy­szą­cych mu na pała­co­wym dwo­rze mar­szał­ków, ale rów­nież dzie­ci i doro­słych zasia­da­ją­cych na widow­ni.

Opo­wieść w reży­se­rii Mag­da­le­ny Mły­nar­czyk zosta­ła przed­sta­wio­na za pomo­cą ruchu, śpie­wu oraz dużej daw­ki humo­ru, a sło­wik i mar­szał­ko­wie zapra­sza­ją­cy dzie­ci do wspól­nej zaba­wy spra­wią, że mło­dzi widzo­wie zapa­mię­ta­ją przy­go­dę ze „Sło­wi­kiem” na dłu­go!

Przed­sta­wie­nie jest inte­rak­tyw­ne, ana­żu­ją­ce dzie­ci w opo­wieść — mło­dzi widzo­wie prze­nio­są się do wnę­trza baśni i poczu­ją jak na chiń­skim dwo­rze, któ­ry zmie­nia się magicz­ną mocą sło­wi­ka.

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Obsa­da: Alek­san­dra Bła­żej­czyk, Alek­san­dra Habow­ska, Jakub Igna­siak, Adrian­na Paproc­ka
Sce­na­riusz, reży­se­ria: Mag­da­le­na Mły­nar­czyk
Muzy­ka: Mag­da­le­na Gor­wa
Sce­no­gra­fia: Gabrie­la Błasz­czyń­ska, Dże­si­ka Zemsta
Lal­ka sło­wi­ka: Ali­cja Hel­fo­jer
Par­tie wokal­ne: Adrian­na Paproc­ka
Zdję­cia: Nata Kore­no­vska­ia

Pro­duk­cja spek­ta­klu: Aka­de­mia Sztuk Teatral­nych im. St. Wyspiań­skie­go w Kra­ko­wie Filia we Wro­cła­wiu

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław.