Sło­wik

Sło­wik

Opis Wiek: 5–9 lat Czas trwa­nia: ok. 50 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr we Wro­cła­wiu Przed­sta­wie­nie „Sło­wik” jest poru­sza­ją­cą baj­ko­wą opo­wie­ścią o chiń­skim cesa­rzu, któ­ry pod wpły­wem wspa­nia­łe­go śpie­wu tytu­ło­we­go...
Fabry­ka słów

Fabry­ka słów

Fabry­ka słów Opis wiek: od 5 lat Czas trwa­nia: 50 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 27 wrze­śnia 2015 Data Pre­mie­ry onli­ne: 7 czerw­ca 2020 nie­dzie­la godz. 17:00 Zwia­stun Spek­takl Reper­tu­aro­we­go...
Sny

Sny

Sny Opis Wiek: 5–8 lat Czas trwa­nia: ok. 60 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 21 lute­go 2016 Data Pre­mie­ry onli­ne: 24 maja nie­dzie­la godz. 17:00 2020 Zwia­stun Jest to opo­wieść, któ­rej akcja roz­gry­wa się...