Bal u Kró­la Lula

Opis

Wiek: 5–9 lat
Czas trwa­nia: 50 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 15 stycz­nia 2017

Wyobraź sobie kra­inę peł­ną szczę­ścia, spo­ko­ju i rado­ści. Kra­inę, w któ­rej panu­je ład oraz porzą­dek. To wła­śnie Lula­lia – rzą­dzo­na przez dobre­go i spra­wie­dli­we­go Kró­la Lula, któ­ry z pomo­cą swo­jej Tajem­ni­czej Trąb­ki czu­wa nad swo­imi pod­opiecz­ny­mi. Pew­ne­go dnia magicz­na Trąb­ka zni­ka, a wraz z nią szczę­ście Lula­lii… Nikt nie wie, co się z nią sta­ło! Oka­zu­je się, że trąb­ka zosta­ła porwa­na przez pta­ka z More­le Bak­sa­li Baks, któ­ry uży­wa jej do swo­ich nie­cnych celów. Czy Król Lul z pomo­cą swo­ich wier­nych pod­da­nych odzy­ska Trąb­kę? Czy siła przy­jaź­ni zwy­cię­ży?

Spek­takl reali­zu­je­my rów­nież w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Autor: Zbi­gniew Popraw­ski
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Patry­cja Czy­żew­ska-Soro­ko, Kata­rzy­na Łuczyń­ska-Ambro­ży, Mag­da­le­na Mły­nar­czyk
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Sce­no­gra­fia: Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Kostiu­my: Elż­bie­ta Sła­bo­szew­ska
Wystę­pu­ją: Patry­cja Czy­żew­ska-Soro­ko, Kata­rzy­na Łuczyń­ska-Abro­ży, Alek­san­dra Habow­ska / Mag­da­le­na Mły­nar­czyk
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

Gale­ria

|

Recen­zje

“Dzie­ci były zachwy­co­ne, my też. Kolo­ro­wy, pięk­ny spek­takl, jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni. Na pew­no jesz­cze przyj­dzie­my na inny spek­takl.” Pani Moni­ka, nauczy­ciel Przed­szko­la “Weso­łe Żab­ki” 

“Bar­dzo dzię­ku­je­my za uda­ny spek­takl. Dzie­ciom bar­dzo się podo­bał, świet­nie się bawi­ły.” Pani Anna, nauczy­ciel Przed­szko­la nr 30