Sza­now­ni Pań­stwo,

Dosta­je­my od Pań­stwa pyta­nia doty­czą­ce tego, dla­cze­go nie wysta­wia­my w tym momen­cie żad­nych spek­ta­kli i czu­je­my obo­wią­zek, by wyja­śnić zaist­nia­łą sytu­ację.

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglą­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gi­czą i wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia, jeste­śmy zmu­sze­ni do wstrzy­ma­nia wysta­wia­nia sztuk – jest to sytu­acja tym­cza­so­wa i mamy nadzie­je, że nie­ba­wem ule­gnie zmia­nie.

Wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia zakła­da­ją, że na widow­ni może być zaję­tych 30% dostęp­nych miejsc.

Ideą, któ­rą kie­ru­je­my się pod­czas pro­duk­cji każ­de­go wido­wi­ska jest to, by zachę­cić mło­dych odbior­ców do zain­te­re­so­wa­nia się świa­tem kul­tu­ry, pie­lę­gno­wa­nia cen­nych war­to­ści i budo­wa­nia poczu­cia wła­snej war­to­ści. Nie­mniej istot­ną kwe­stią było (i jest) dla nas umoż­li­wie­nie uczest­nic­twa w wyda­rze­niach dzie­ciom, któ­re róż­nych powo­dów nie mia­ły­by na to szan­sy. To dla­te­go two­rzy­my nasze spek­ta­kle, każ­dy z nich w poczu­ciu misji i miło­ści do teatru. Chce­my tę misję reali­zo­wać nadal. Jeste­śmy jed­nak małym pod­mio­tem, nasza dzia­łal­ność jest tyl­ko w nie­wiel­kim stop­niu dofi­nan­so­wy­wa­na (w ubie­głym roku otrzy­ma­li­śmy w sumie ok. 20 tys. zł dofi­nan­so­wa­nia z Urzę­du Mia­sta i ok. 10 tys. zł dzię­ki Pań­stwa dobro­ci poprzez orga­ni­zo­wa­ne przez nas zrzut­ki, w tym roku nie uda­ło nam się jesz­cze uzy­skać żad­nej dota­cji). Zawsze zale­ża­ło nam na tym, by uczy­nić kul­tu­rę bar­dziej inklu­zyw­ną, dla­te­go ceny bile­tów nigdy nie były zbyt wyso­kie – nie chcie­li­śmy by ich zakup był zbyt dużym obcią­że­niem dla domo­we­go budże­tu.

Nie­ste­ty jed­nak — reali­za­cja spek­ta­klu kosz­tu­je, a sprze­daż tyl­ko czę­ści bile­tów nie pokry­wa wydat­ków zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią teatru. Obec­nie jego dzia­łal­ność gene­ro­wa­ła­by jedy­nie stra­ty.

Nie zapo­mi­na­my tak­że o bar­dzo waż­nej kwe­stii jaką jest zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa naszym małym widzom i ich opie­ku­nom – chce­my być w tej kwe­stii fair.

Dzię­ku­je­my za zro­zu­mie­nie.

Dbaj­cie o sie­bie i nie zapo­mi­naj­cie o nas! J 

Do zoba­cze­nia wkrót­ce!