Fabry­ka słów

Opis

wiek: od 5 lat
Czas trwa­nia: 50 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 27 wrze­śnia 2015
Data Pre­mie­ry onli­ne: 7 czerw­ca 2020 nie­dzie­la godz. 17:00

Spek­takl Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go. Akto­ra­mi są dzie­ci — mło­dzi akto­rzy, naj­zdol­niej­si uczest­ni­cy warsz­ta­tów teatral­nych. “Fabry­ka słów” to opo­wieść o kra­ju, w któ­rym ludzie muszą kupić sło­wa, aby móc się wyra­zić. Naj­waż­niej­sze i naj­pięk­niej­sze sło­wa kosz­tu­ją for­tu­nę. Jak więc mówić o miło­ści?

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław, zre­ali­zo­wa­ny w ramach Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go, “Labo­ra­to­rium wraż­li­wo­ści este­tycz­nej i spo­łecz­nej”.

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Ali­cja Uske
Sce­no­gra­fia: Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska
Obsa­da: Niko­la Frach, Adrian­na Piku­ra, Michał Wit­kow­ski, Bar­ba­ra Wit­kow­ska, Zuzan­na Lewan­dow­ska, Han­na Rawec­ka, Albert Bidus, Bar­tosz Wale­ro­wicz, Han­na Drwie­ga, Zosia Zamor­ska, Hania Kon­drat, Maja Samo­rek