Huś­taw­ka

Opis

Wiek: 1–4 lat­ka
Czas trwa­nia: 30 minut spek­ta­klu i ok. 15 minut zaba­wy z aktor­ka­mi
Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 18 grud­nia 2016

„Huś­taw­ka” to nie­zwy­kła opo­wieść o speł­nia­niu marzeń, wspól­nym dzia­ła­niu i świet­nej zaba­wie. Marze­niem dwóch głów­nych boha­te­rek, następ­czyń Leonar­da da Vin­ci, jest poszy­bo­wać w prze­stwo­rzach. Żeby mogło do tego dojść two­rzą huś­ta­ją­cą maszy­nę świa­ta, dzię­ki któ­rej marze­nie sta­nie się rze­czy­wi­sto­ścią. Kie­dy już cudow­ny wyna­la­zek powsta­nie, każ­dy poczu­je się jak w nie­bie. Będzie pięk­nie, będzie wyjąt­ko­wo. 
Na salę Widzo­wie wcho­dzą bez obu­wia lub w obu­wiu zmien­nym. Po spek­ta­klu zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci do wspól­ne­go huś­ta­nia z aktor­ka­mi!

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Agniesz­ka Miel­ca­rek 
Sce­no­gra­fia: Domi­ni­ka Cho­cho­łow­ska-Bocian 
Muzy­ka: Paweł Pie­tru­szew­ski 
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska 
Wystę­pu­ją: Karo­li­na Brzęk, Justy­na Olek­sy 

|

Recen­zje

“Bar­dzo nam się podo­ba­ło, Anie­la jest zachwy­co­na.”

Pani Kasia, mama Anie­li  

“Spek­takl bar­dzo ład­ny, Andrze­jek świet­nie się bawił. Nie mógł prze­stać się huś­tać. Pole­ca­my!”

Pani Kry­sty­na, bab­cia Andrze­ja 

“Moja cór­ka oglą­da­ła spek­takl z zacie­ka­wie­niem, była wpa­trzo­na w grę akto­rek jak w obra­zek. Potem świet­nie bawi­ła się z inny­mi dzieć­mi na dywa­nie. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­lo­ne!”

Pani Micha­li­na, mama małej Mar­ty