Księ­ży­co­we opo­wie­ści

Opis

Wiek: dla dzie­ci w wie­ku 1,5–5 lat
z rodzicami/opiekunami

Czas trwa­nia: 30 minut spek­ta­klu i ok. 15 minut zaba­wy
Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 20 stycz­nia 2019

Księ­ży­co­we opo­wie­ści to spek­takl, któ­ry nastro­jem, deli­kat­no­ścią i nie­zwy­kłym cie­płem porwie z całą pew­no­ścią nie tyl­ko naj­młod­sze­go widza. Podróż przez wszech­świat opo­wia­da w naj­prost­szy spo­sób, o tym co się dzie­je tam, gdzie nie się­ga już wzrok. A wszyst­ko zaczy­na się od małej dziew­czyn­ki, któ­ra nie może zasnąć w nocy… Po spek­ta­klu zapra­sza­my dzie­ci i doro­słych do wspól­nej zaba­wy z akto­ra­mi! 

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Obsa­da: Karo­li­na Bie­droń, Adrian­na Bie­żan

Reży­se­ria: Kata­rzy­na Hora

Sce­no­gra­fia: Julia Dra­pej­kow­ska, Jan Głąb

Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

Gale­ria