Nie ma się cze­go bać

Opis

Wiek: 5–10 lat
Czas trwa­nia: ok. 45 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr we Wro­cła­wiu
Data Pre­mie­ry: 2 paź­dzier­ni­ka 2016

Spek­takl opo­wia­da o małej dziew­czyn­ce Micha­si i miesz­ka­ją­cym w jej poko­ju „Stra­chu”. Pew­nej nocy, po kil­ku pery­pe­tiach, zaprzy­jaź­nia­ją się. Oka­zu­je się, że siła przy­jaź­ni i moc wyobraź­ni potra­fią prze­go­nić nie­po­trzeb­ne lęki, a to, co wyda­wa­ło się prze­ra­ża­ją­ce, w efek­cie może stać się zupeł­nie nie­groź­ne, a nawet sym­pa­tycz­ne. Opo­wie­ści towa­rzy­szy pięk­na sce­no­gra­fia i muzy­ka, któ­ra z pew­no­ścią na dłu­go zapad­nie w pamięć. Pomy­sło­wa i humo­ry­stycz­na ani­ma­cja form teatral­nych oraz cie­ka­we roz­wią­za­nia sce­nicz­ne będą atrak­cyj­ne zarów­no dla mło­de­go, jak i doro­słe­go widza. Spek­takl może być pre­tek­stem do roz­mo­wy z rodzi­ca­mi, że nie ma się cze­go bać, a wie­le stra­chów jest wytwo­rem naszej wyobraź­ni. Zapra­sza­my dzie­ci razem z rodzi­ca­mi i dziad­ka­mi do świa­ta wyobraź­ni razem z akto­ra­mi Ach! Teatru!

Spek­takl reali­zu­je­my rów­nież w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Sce­na­riusz, reży­se­ria: Mar­ta Kwiek
Obsa­da: Daria Iwan, Anna Zych, Piotr Misz­te­la
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Sce­no­gra­fia: Domi­ni­ka Cho­cho­łow­ska-Bocian
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

|

Recen­zje

“Reży­ser spek­ta­kli dla dzie­ci, Mar­ta Kwiek, dała się poznać widzom sce­ny Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka jako wraż­li­wa „opo­wia­dacz­ka” barw­nych histo­rii o wiel­kich pro­ble­mach małe­go czło­wie­ka. Po opo­wie­ści o oswa­ja­niu inno­ści („Histo­ria potwo­rza­sta z para­sol­ko­we­go mia­sta”) i zma­ga­niu z nie­śmia­ło­ścią („Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la”) przy­szedł czas na histo­rię o dzie­cię­cych lękach – w nowym spek­ta­klu „Nie ma się cze­go bać”.“Karolina Augu­sty­niak, blo­ger­ka Czy­taj wię­cej

“Pre­mie­ra „Nie ma się cze­go bać” zachwy­ci­ła mnie. Nie tyl­ko ze wzglę­du na napraw­dę dobrą i zaan­ga­żo­wa­ną grę aktor­ską, wysma­ko­wa­ną sce­no­gra­fię w wyko­na­niu Domi­ni­ki Cho­cho­łow­skiej-Bocian oraz muzy­kę Eli Soko­łow­skiej, któ­ra we wspa­nia­ły spo­sób budu­je atmos­fe­rę, ale przede wszyst­kim na waż­ny temat. Kolej­na pro­duk­cja Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka w reży­se­rii Mar­ty Kwiek to opo­wieść o stra­chach, któ­re są naj­czę­ściej wytwo­rem naszej wyobraź­ni. Pani reży­ser, któ­rej dotych­cza­so­we spek­ta­kle pory­wa­ją widzów, znów ma dla nas cie­ka­wą i mądrą pro­po­zy­cję.” Mał­go­rza­ta Stroń­ska Czy­taj wię­cej