Nie­złe kwiat­ki, czy­li Nowy w rodzi­nie

Opis

Wiek: 4–10 lat
Czas trwa­nia: ok. 45 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr we Wro­cła­wiu
Data Pre­mie­ry: 23 wrze­śnia 2018

„Nie­złe kwiat­ki, czy­li Nowy w rodzi­nie” opo­wia­da histo­rię małej Kasi i jej rodzi­ny, w któ­rej wła­śnie ma poja­wić się tytu­ło­wy Nowy, czy­li… młod­szy brat.  To histo­ria o emo­cjach, któ­rych dzie­ci czę­sto nie rozu­mie­ją oraz o tym, jak sobie z nimi radzić. Dziew­czyn­ka nie potra­fi pora­dzić sobie z zaist­nia­łą sytu­acją – od teraz będzie musia­ła dzie­lić się zabaw­ka­mi oraz uwa­gą rodzi­ców z naj­młod­szym człon­kiem rodzi­ny. Boi się, że prze­sta­nie być dla rodzi­ców naj­waż­niej­sza, a młod­szy brat „zepsu­je ich rodzi­nę”. Dziew­czyn­ka zło­ści się i smu­ci, jed­nak tato tłu­ma­czy jej, że emo­cje „to są takie… kwia­ty, któ­re kwit­ną w nas”, więc i o nie trze­ba dbać, jak o każ­dy ogród. Czy mała boha­ter­ka będzie potra­fi­ła zaak­cep­to­wać poja­wie­nie się bra­cisz­ka na świe­cie? Czy w jej ogro­dzie zakwit­ną pięk­ne, kolo­ro­we kwia­ty? Ta wzru­sza­ją­ca opo­wieść nauczy naj­młod­szych widzów, że uczu­cia, któ­re wyda­ją się złe, mogą prze­mie­nić się w naj­pięk­niej­szy ogród świa­ta – ogród miło­ści.

Spek­takl reali­zu­je­my rów­nież w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Obsa­da: Mag­da­le­na Zabel, Daria Iwan, Piotr Misz­te­la
Sce­na­riusz, reży­se­ria: Mar­ta Kwiek
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Sce­no­gra­fia: Michał Dracz
Wyko­na­nie sce­no­gra­fii: Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

Gale­ria

|

Recen­zje

“Bar­dzo nam się podo­ba­ło. Dzie­ci świet­nie reago­wa­ły na emo­cje uka­za­ne w spek­ta­klu. Żywo reago­wa­ły kolo­ry. Bar­dzo pole­ca­my!”

Pani Elż­bie­ta, nauczy­ciel­ka, Przed­szko­le nr 111 we Wro­cła­wiu 

“Dzie­ci z zacie­ka­wie­niem obej­rza­ły spek­takl, reago­wa­ły na prze­ka­zy­wa­ne emo­cje. Świet­na gra akto­rów, cie­szą­ca oko sce­no­gra­fia. “Nie­złe Kwiat­ki” to jed­na z naj­lep­szych sztuk, jakie mie­li­śmy oka­zje zoba­czyć. Na pew­no jesz­cze nie raz odwie­dzi­my WCTD. Ser­decz­nie pole­ca­my.” 

Pani Karo­li­na, Przed­szko­le 115 we Wroc­la­wiu. 

“Spek­takl bar­dzo się podo­bał nam i dzie­ciom. Cie­ka­wie przed­sta­wio­ny pro­blem emo­cji za pomo­cą sym­bo­li, któ­re były zro­zu­mia­łe dla dzie­ci. Bar­dzo atrak­cyj­na opra­wa i rucho­wa zmia­na scen. Spek­takl inny niż wszyst­kie, takie­go spek­ta­klu jesz­cze nie widzia­ły­śmy”

Nauczy­ciel­ki z Przed­szko­la nr 30 we Wro­cła­wiu 

“Spek­takl dosto­so­wa­ny do wie­ku. Dzie­ci były zachwy­co­ne, bar­dzo im się podo­ba­ło. Spek­takl mądry, mówią­cy o pod­sta­wo­wych waż­nych war­to­ściach, któ­rych bar­dzo czę­sto w dzi­siej­szych cza­sach współ­cze­snym dzie­ciom bra­ku­je. Poucza­ją­cy, a zara­zem zabaw­ny.”

Pani Domi­ni­ka, nauczy­ciel­ka, Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Bystrzy­cy