O Teatrze

Jeste­śmy jed­nym z nie­wie­lu teatrów dla dzie­ci, któ­ry poprzez cie­ka­wą for­mę arty­stycz­ną, wpro­wa­dza widza w świat szla­chet­nych war­to­ści. Ach! Teatr to miej­sce, w któ­rym możesz wraz z dziec­kiem prze­nieść się do świa­ta baśni i wyobraź­ni. Two­rzy­my teatr prze­ka­zu­ją­cy war­to­ści, bez­piecz­ny i przy­ja­zny. Od 20 lat zaj­mu­je­my się edu­ka­cją kul­tu­ral­ną, odpo­wia­da­jąc na potrze­by dzie­ci. Bawi­my, uczy­my, roz­wi­ja­my. Ach! Teatr to miej­sce dzie­cię­cych zachwy­tów.

Spek­ta­kle Ach! Teatru
  • Spek­ta­kle dla bąbli (od 1. roku życia), inte­rak­tyw­ne, połą­czo­ne z zaba­wą.
  • Spek­ta­kle dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­nym (na dużej sce­nie).
  • Spek­ta­kle dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych, przed­szko­li i szkół pod­sta­wo­wych
    (od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach przed­po­łu­dnio­wych), reali­zo­wa­ne
    rów­nież w ramach pro­gra­mu „Szko­ła w mie­ście” dla grup z Wro­cła­wia i oko­lic.
Wyna­jem sce­ny

Prze­strze­nie Ach! Teatru to miej­sca, w któ­rych odby­wa­ją się warsz­ta­ty, spek­ta­kle, kon­cer­ty oraz róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia. Pro­po­nu­je­my moż­li­wość wynaj­mu wszyst­kich dostęp­nych sal oraz sce­ny teatral­nej z zaple­czem tech­nicz­nym. Atu­tem Ach!Teatru jest loka­li­za­cja naszej sie­dzi­by w samym cen­trum Wro­cła­wia, nie­opo­dal Ryn­ku przy ul. Kuź­ni­czej 29a oraz dogod­ny dojazd z każ­de­go punk­tu Wro­cła­wia.

Ofe­ru­je­my moż­li­wość wynaj­mu sce­ny teatral­nej daw­ne­go Teatru Kalam­bur z widow­nią na 100 miejsc. Do dys­po­zy­cji są tak­że kuli­sy jed­no­stron­ne, dwie gar­de­ro­by, szat­nia dla widzów oraz kasa. Pro­po­nu­je­my rów­nież wyna­jem mniej­szych sal dydak­tycz­nych, któ­re znaj­du­ją się na dru­gim pię­trze naszej siedziby.W spra­wie wynaj­mu pro­si­my o kon­takt:

obsłu­ga klien­ta, infor­ma­cja
koordynator@centrumtworczosci.pl
kom. 661 136 434

Sie­dzi­ba teatru

Ach! Teatr dys­po­nu­je dwie­ma sce­na­mi: dużą z widow­nią na 100 miejsc (I pię­tro) oraz małą (II pię­tro), dosto­so­wa­ną do potrzeb naj­młod­szych widzów.

Teatr mie­ści się we Wro­cła­wiu, w ser­cu Sta­re­go Mia­sta w sece­syj­nej kamie­ni­cy przy ul. Kuź­ni­czej 29a (nad kawiar­nią „Kalam­bur”). To w tym budyn­ku two­rzy­ła się histo­ria teatru otwar­te­go. Przez bli­sko 30 lat dzia­łał tu Stu­denc­ki Teatr „Kalam­bur”, w któ­rym wystę­po­wa­ły takie oso­bo­wo­ści jak: Anna Ger­man, Edward Luba­szen­ko czy Ewa Dał­kow­ska. Przez ponad dzie­sięć lat dzia­łał tu rów­nież teatr K2, któ­re­go misją było pro­mo­wa­nie mło­dych arty­stów. Jolan­ta Fra­szyń­ska, Kin­ga Pre­is czy Kon­rad Imie­la wła­śnie na tej sce­nie zdo­by­wa­li swo­ich pierw­szych wiel­bi­cie­li, to tu gra­ny był kul­to­wy spek­takl „Bal­la­dy mor­der­ców” wg Nic­ka Cave­’a.

Histo­ria teatru

Ach! Teatr to teatr Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka, któ­re zało­żo­ne zosta­ło w 1998 r. przez Mał­go­rza­tę Stroń­ską. Począt­ko­wo dzia­ła­li­śmy przy Teatrze K2, orga­ni­zu­jąc warsz­ta­ty teatral­ne dla naj­młod­szych i poka­zy twór­czo­ści dzie­cię­cej. Od 2002 r. wdra­ża­my dzia­ła­nia cha­ry­ta­tyw­ne, wymia­ny mię­dzy­na­ro­do­we, dzia­ła­nia dla szkół znaj­du­ją­cych się na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go oraz domów pomo­cy spo­łecz­nej i ośrod­ków socjo­te­ra­pii. W roku 2003 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję pod nazwą „Naj­waż­niej­sze aspek­ty i cele edu­ka­cji kul­tu­ral­nej” z udzia­łem eks­per­tów z Austrii, Nie­miec, Sło­wa­cji i Pol­ski, pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­den­ta Wro­cła­wia.

Kolej­nym kamie­niem milo­wym w roz­wo­ju był rok 2004, kie­dy to – decy­zją Samo­rzą­du Wro­cław­skie­go – Cen­trum prze­ję­ło histo­rycz­ną sce­nę byłe­go Stu­denc­kie­go Teatru „Kalam­bur”. Od 2005 r. orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty arty­stycz­ne dla dzie­ci z Rodzin Plus w róż­nych gru­pach wie­ko­wych. W roku szkol­nym odby­wa­ją się warsz­ta­ty teatral­ne, zwień­czo­ne wysta­wie­niem spek­ta­klu na pro­fe­sjo­nal­nej sce­nie, a w trak­cie waka­cji zapra­sza­my dzie­ci na warsz­ta­ty pla­stycz­ne.

Począw­szy od 2006 r. reali­zu­je­my warsz­ta­ty mię­dzy­po­ko­le­nio­we dla dzie­ci, rodzi­ców i senio­rów. Pro­wa­dzi­my sze­ro­ką współ­pra­cę z Gmi­ną Wro­cław poprzez reali­za­cję pro­jek­tu „Labo­ra­to­rium wraż­li­wo­ści este­tycz­nej i spo­łecz­nej”, w ramach któ­re­go odby­wa­ją się: Warsz­ta­ty Arty­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży, spek­ta­kle Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go, Spo­tka­nia Teatru Mło­dych, akcje cha­ry­ta­tyw­ne, Dzień Dziec­ka i Miko­łaj­ki w Teatrze, a tak­że poka­zy fina­ło­we. W kolej­nym roku roz­po­czę­li­śmy, przy wspar­ciu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, ini­cja­ty­wę trwa­ją­cą po dziś dzień pod nazwą „ABC sztu­ki XX wie­ku”, czy­li warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne dla klas z zakre­su wie­dzy o sztu­ce współ­cze­snej. W ramach pro­jek­tu odby­wa­ją się zaję­cia pla­stycz­no-teatral­ne, któ­re koń­czą się pre­zen­ta­cja­mi.

Z oka­zji XV-lecia ist­nie­nia Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka przy­go­to­wa­li­śmy kon­fe­ren­cję pod nazwą „Edu­ka­cja kul­tu­ral­na prze­ciw wyklu­cze­niom”. Hasłem prze­wod­nim było mot­to przy­po­mi­na­ją­ce, że „edu­ka­cja kul­tu­ral­na nie może być dobrem luk­su­so­wym, ma do niej pra­wo każ­de dziec­ko”. Wro­cław­ska kon­fe­ren­cja pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia Rafa­ła Dut­kie­wi­cza zgro­ma­dzi­ła wie­lu przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, admi­ni­stra­cji publicz­nej, nauczy­cie­li, rodzi­ców, instruk­to­rów i stu­den­tów. Dwa lata póź­niej Cen­trum włą­czy­ło się w pro­ces orga­ni­za­cji obcho­dów Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry Wro­cław 2016, pro­wa­dząc warsz­ta­ty, dla dzie­ci, szkół i nauczy­cie­li oraz pół­ko­lo­nie pod hasłem „Edu­ka­cja kul­tu­ral­na prze­ciw wyklu­cze­niom”. W kolej­nym roku nastą­pi­ła kul­mi­na­cja pro­jek­tu.

Mul­ti­me­dia