#Ocal­Cen­trum Twór­czo­ści

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że spek­ta­kle Ach! Teatru zosta­ły tym­cza­so­wo zawie­szo­ne.

Pan­de­mia COVID-19 pokrzy­żo­wa­ła nasze pla­ny na rok 2020. W związ­ku z ogrom­ny­mi stra­ta­mi jakie ponie­śli­śmy, zde­cy­do­wa­li­śmy o cza­so­wym wstrzy­ma­niu dzia­łal­no­ści Ach! Teatru. Jed­nak nie pod­da­je­my się. Roz­po­czę­li­śmy zbiór­kę środ­ków na wzno­wie­nie dzia­ła­nia Ach! Teatru. Dzię­ki Tobie będzie­my mogli znów wró­cić do gra­nia spek­ta­kli dla dzie­ci. Liczy­my na Two­ją pomoc. Wes­przyj nas!

PRZE­KAŻ DATEK

POD­PISZ PETY­CJĘ

DOŁĄCZ DO LICY­TA­CJI NA FACE­BO­OKU

CZY­TAJ WIĘ­CEJ O AKCJI

Jak możesz nam pomóc?

· Wes­przyj dzia­ła­nie Cen­trum daro­wi­zną: wpłać datek
· Udo­stęp­nij infor­ma­cję o zbiór­ce, użyj #Ocal­Cen­trum­Twór­czo­ści
· Dołącz do Gru­py na Face­bo­oku Licy­ta­cje Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka
· Zapisz się na zaję­cia

Dzię­ki zebra­nym środ­kom będzie­my mogli nadal

Chce­my nadal dzia­łać na rzecz dzie­ci edu­ka­cji kul­tu­ral­nej. Dzię­ki zebra­nym środ­kom będzie­my mogli nadal:

· pro­wa­dzić warsz­ta­ty arty­stycz­ne dla dzie­ci już od 1 mie­sią­ca życia, dla mło­dzie­ży i doro­słych
· popro­wa­dzić warsz­ta­ty arty­stycz­ne dla klas szkol­nych i tym spo­so­bem docie­rać z edu­ka­cją kul­tu­ral­ną do każ­de­go dziec­ka
· pro­wa­dzić teatr dla dzie­ci
· orga­ni­zo­wać warsz­ta­ty arty­stycz­ne dla dzie­ci, któ­re maja utrud­nio­ny dostęp do kul­tu­ry
· pro­wa­dzić pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne, któ­re uzu­peł­nia­ją edu­ka­cję szkol­ną