Pies i kot

Opis

wiek: 3–6 lat
Czas trwa­nia: 40 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 2012

“Pies i kot” jest cie­płą i zabaw­ną histo­rią o Kot­ce-czy­ściosz­ce oraz o Pie­sku, któ­ry dopie­ro uczy się, jak dbać o czy­stość. Spek­takl zachę­ca małych widzów do nauki poprzez inte­rak­tyw­ną zaba­wę. Dzie­ci dowie­dzą się w zabaw­ny spo­sób, co zna­czy sor­to­wa­nie śmie­ci, dla­cze­go nale­ży oszczę­dzać wodę oraz pozna­ją poję­cia zwią­za­ne z ochro­ną śro­do­wi­ska, takie jak recy­kling, eko­sys­tem czy opa­ko­wa­nia pla­sti­ko­we oraz sło­wa nie­uży­wa­ne we współ­cze­snym języ­ku: balia, wyży­macz­ka, tar­ka. Dodat­ko­wą atrak­cją dla dzie­ci są śpie­wa­ne na żywo pio­sen­ki przez aktor­ki oraz skocz­na muzy­ka.

Spek­takl reali­zu­je­my rów­nież w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Patry­cja Czy­żew­ska-Soro­ko
Wystę­pu­ją: Patry­cja Czy­żew­ska-Soro­ko­/Mag­da­le­na Mły­nar­czyk, Kata­rzy­na Łuczyń­ska-Ambro­ży
Sce­no­gra­fia: Marian­na Lisiec­ka
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

|

Recen­zje

Bar­dzo mi się podo­ba­ło, że akto­rzy anga­żo­wa­li dzie­ci. Dzie­ci były zapra­sza­ne na sce­nę. Mojej cór­ci podo­ba­ło się spraw­dza­nie rączek i chęt­nie wyko­rzy­stu­je to w domu, bo prze­cież Kotek i Pie­sek spraw­dza­ją czy­stość rączek :)” Iza, mama 4‑letniej Emi

Już daw­no nie widzia­łam, żeby publicz­ność tak świet­nie się bawi­ła. Wspa­nia­ły dia­log psa i kota z dzieć­mi. Edu­ka­cyj­na tema­ty­ka. Szcze­rze pole­cam.” Agniesz­ka, mama 5‑letniej Julii

Bar­dzo przy­padł nam do gustu kli­mat teatru. Spek­takl był nie­zwy­kły, pełen rekwi­zy­tów, któ­rych moje dziec­ko nie zna­ło (np. wyży­macz­ka); do tego segre­ga­cja śmie­ci poka­za­na na kolo­ro­wych koszach, pio­sen­ka, któ­ra łatwo wpa­dła w ucho. Z pew­no­ścią będzie­my bywal­ca­mi kolej­nych spek­ta­kli.” Anna, mama 4,5‑letniej Wik­to­rii

“Moje dziew­czyn­ki były zachwy­co­ne. Byłam po raz pierw­szy na takim spek­ta­klu dla dzie­ci i bar­dzo mi się podo­ba­ło. W szcze­gól­no­ści to, że dzie­ci bra­ły udział w tym, co się dzie­ję na sce­nie. Myślę, że będzie­my czę­ściej Was odwie­dzać :)” Ewa

“Super spek­takl, bar­dzo atrak­cyj­ny, dosto­so­wa­ny do wie­ku dzie­ci.” Dyrek­tor Przed­szko­la Aka­de­mia Bystrza­ków

“Spek­takl bar­dzo cie­ka­wy. Dzie­ci aktyw­nie włą­czy­ły się do tego co było przed­sta­wio­ne na sce­nie. Widać było, że przed­sta­wie­nie dało im wie­le rado­ści.” Pani Jowi­ta, nauczy­ciel­ka, Przed­szko­la Zia­ren­ko Hap­py Home

“To co nam się podo­ba, że dzie­ci mogą wziąć udział w spek­ta­klu, są aktyw­ne i nie nudzą się pod­czas spek­ta­klu. Akto­rzy faj­nie reagu­ją na reak­cje dzie­ci. Rewe­la­cyj­na współ­pra­ca akto­rów z dzieć­mi! Bar­dzo faj­ny spo­sób na utrwa­le­nie edu­ka­cji eko­lo­gii. Moż­na załą­czyć do pla­nu naucza­nia. Świet­ny tekst spek­ta­klu. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni. Dzię­ku­je­my aktor­kom za tak wspa­nia­łą grę.” Pani Ane­ta, Pani Kin­ga i Pan Alek­san­der, Nauczy­cie­le, Przed­szko­le Kolo­ro­wy Kącik

“Akto­rzy bar­dzo faj­nie łapa­li kon­takt z dzieć­mi. Dzie­ci były aktyw­ne i dużo się śmia­ły. Super dla nich prze­ży­cie. Było dużo pozy­tyw­nych emo­cji. Bar­dzo nam się podo­ba­ło.” P. Anna, nauczy­ciel­ka, Przed­szko­le Omni­bus