Sny

Opis

Wiek: 5–8 lat
Czas trwa­nia: ok. 60 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 21 lute­go 2016
Data Pre­mie­ry onli­ne: 24 maja nie­dzie­la godz. 17:00 2020

Jest to opo­wieść, któ­rej akcja roz­gry­wa się w oni­rycz­nej kra­inie, gdzie wszyst­ko jest moż­li­we. Jak to się dzie­je? Kie­dy zamy­kasz oczy i zasy­piasz, myśli two­rzą pięk­ne histo­rie, ale cza­sa­mi nad­cho­dzą nie­lu­bia­ne kosz­ma­ry. Z tego powo­du mała boha­ter­ka boi się zasnąć, ale bar­dzo chce się dowie­dzieć, jak z nimi wal­czyć.
Dziew­czyn­ka prze­ży­wa magicz­ną podróż, wcho­dząc w sny swo­ich zwie­rzę­cych przy­ja­ciół: Psa Felik­sa, hra­bi­ny Paję­czy­cy Pierw­szej oraz Kury Lili, któ­ra z bar­dzo waż­ne­go powo­du miesz­ka w domu. Pozna indiań­ski spo­sób na poskrom­nie­nie kosz­ma­ru, spraw­dzi, czy magicz­ne zaklę­cia dzia­ła­ją, a – co naj­waż­niej­sze – odkry­je w sobie odwa­gę. Ale czy już nie będzie bała się zasnąć? Tego dowie­cie się w spek­ta­klu.

Spek­takl inspi­ro­wa­ny meto­dą pra­cy Jana Dorma­na – eks­pe­ry­men­tal­ne­go twór­cy teatru dla dzie­ci, wybit­ne­go reży­se­ra, peda­go­ga. Został wyre­ży­se­ro­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Edu­ka­cja kul­tu­ral­na prze­ciw wyklu­cze­niom”, któ­ry za swój głów­ny cel sta­wia dostęp­ność do kul­tu­ry dla wszyst­kich, a wszyst­kie dzia­ła­nia prze­zna­czo­ne do róż­nych grup wie­ko­wych mają za zada­nie zwięk­szyć par­ty­cy­pa­cję w kul­tu­rze miesz­kań­ców Wro­cła­wia, nie­za­leż­nie od ich sta­tu­su mate­rial­ne­go, pozy­cji spo­łecz­nej, wie­ku, licz­by dzie­ci czy nie­peł­no­spraw­no­ści.

Spek­takl zre­ali­zo­wa­ny w ramach obcho­dów Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry Wro­cław 2016 i jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

OBEJ­RZYJ ONLI­NE

Reali­za­cja

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Agniesz­ka Miel­ca­rek
Sce­no­gra­fia: Agniesz­ka Miel­ca­rek
Muzy­ka i tek­sty pio­se­nek: Nata­lia Pucek
Obsa­da: Agniesz­ka Ejsmont, Nata­lia Bloch, Mag­da­le­na Zabel
Sce­no­gra­fia: Marian­na Lisiec­ka, Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

|

Recen­zje

Dwa tygo­dnie temu mia­łam przy­jem­ność wraz z moją cór­ką oglą­dać spek­takl pt. „Sny”. Wspa­nia­łe przed­sta­wie­nie, nie­sa­mo­wi­ta atmos­fe­ra. Cór­cia była zachwy­co­na :):) Pole­cam wszyst­kim!!! I tym małym, i dużym 🙂 Alek­san­dra, mama 7‑letniej Mar­tyn­ki