Szko­ła w mie­ście

W Ach! Teatrze moż­na obej­rzeć spek­takl w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”. Przyjdź z kla­są do Ach! Teatru we Wro­cła­wiu na spek­ta­kle dla dzie­ci, uczniów klas I‑III. Wyj­ście do teatru to nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da i atrak­cje dla dzie­ci.

Jak zare­zer­wo­wać spek­takl w ramach pro­gra­mu?
  • Pod­czas rezer­wa­cji tele­fo­nicz­nej lub e‑mailowej podaj infor­ma­cję, że chcesz wziąć udział w spek­ta­klu w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”.
  • Następ­nie prze­śle­my Ci na e‑maila for­mu­larz, któ­ry nale­ży wypeł­nić i ode­słać pod­pi­sa­ny skan.
  • W dniu spek­ta­klu otrzy­masz fak­tu­rę prze­le­wo­wą do przed­sta­wie­nia w Gmi­nie Wro­cław.
Reali­zu­je­my pod­sta­wę pro­gra­mo­wą

Spek­ta­kle w Ach! Teatrze wspie­ra­ją roz­wój emo­cjo­nal­ny dziec­ka. Poru­sza­ją tema­ty o emo­cjach, z jaki­mi bory­ka­ją się dzie­ci, m.in. czym jest strach, nie­śmia­łość czy zazdrość. Tre­ści przed­sta­wień są dosto­so­wa­ne do wie­ku widza. Poma­ga­ją dziec­ku zro­zu­mieć swo­je emo­cje
i uczu­cia oraz jak sobie pora­dzić z ich prze­ży­wa­niem. Uczą rów­nież samo­dziel­no­ści w radze­niu sobie z trud­no­ścia­mi. Spek­takl może sta­no­wić temat roz­mo­wy z dziec­kiem: czym są emo­cje i jakie są spo­so­by radze­nia sobie z nimi oraz jak je nazy­wać.

Spek­ta­kle Ach! Teatru wspie­ra­ją rów­nież roz­wój dziec­ka w zakre­sie edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej. Nasz spek­takl „Pies i kot” to muzycz­na baj­ka, w któ­rej głów­ni boha­te­ro­wie wraz z widza­mi odkry­wa­ją świat eko­lo­gii. Histo­ria uczy pożą­da­nych zacho­wań: dba­nia o śro­do­wi­sko, segre­go­wa­nia odpa­dów, życia w porząd­ku i czy­sto­ści. Dzię­ki temu mały widz sta­je się świa­do­my tego, że jest odpo­wie­dzial­ny za ota­cza­ją­cą go rze­czy­wi­stość.

SPRAWDŹ REPER­TU­AR

WYBIERZ SPEK­TAKL