Tajem­ni­ca pew­nej pra­cow­ni nauko­wej

Opis

Wiek: od 4 lat
Czas trwa­nia: ok. 60 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 11 wrze­śnia 2016
Data Pre­mie­ry onli­ne: 17 maja nie­dzie­la godz. 17:00 2020

“Tajem­ni­ca pew­nej pra­cow­ni nauko­wej” to podróż do świa­ta dzie­cię­cej fan­ta­zji. Spek­takl przy­go­to­wa­ny przez akto­rów naj­młod­sze­go poko­le­nia zauro­czy wszyst­kich widzów.

To histo­ria o tym, że wszyst­ko jest moż­li­we, jeśli tyl­ko powsta­nie w naszej wyobraź­ni. Sio­strze­ni­ca odwie­dza wuj­ka-sza­lo­ne­go naukow­ca w jego pra­cow­ni nauko­wej. Chcia­ła­by razem z nim udać się do teatru, jed­nak wuj­ka trud­no ode­rwać od nauko­wych obo­wiąz­ków. Nagle w pra­cow­ni docho­dzi do zwar­cia insta­la­cji elek­trycz­nej… W efek­cie poja­wia się wiel­ka, magicz­na dziu­ra, a z niej wyła­nia­ją się nie­sa­mo­wi­te baj­ko­we posta­ci. Z kim zaprzy­jaź­ni się mała boha­ter­ka? Czy prze­nie­sie się do kra­iny baj­ko­wych marzeń?

Spek­takl opar­ty nie tyl­ko na cie­ka­wej histo­rii, ale tak­że tem­pe­ra­men­cie dzie­ci wyra­żo­nym w tań­cu i śpie­wie. Mło­dzi akto­rzy dostar­czą wszyst­kim por­cję dobre­go humo­ru oraz wnio­są w nie­dziel­ne popo­łu­dnie odro­bi­nę baśnio­wej magii. Jak zakoń­czy się ta histo­ria? Czy rze­czy­wi­stość będzie mogła zamie­nić się w baj­kę? O tym prze­ko­na­ją się Pań­stwo sami!

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław, zre­ali­zo­wa­ny w ramach Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go, “Labo­ra­to­rium wraż­li­wo­ści este­tycz­nej i spo­łecz­nej”.

OBEJ­RZYJ ONLI­NE

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Kata­rzy­na Łuczyń­ska-Ambro­ży
Sce­no­gra­fia: Marian­na Lisiec­ka, Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska
Spek­takl powstał na pod­sta­wie utwo­ru Ewy Kai Per­kow­skiej pt. “Dziu­ra, czy­li tajem­ni­ca pew­nej pra­cow­ni nauko­wej”.

|

Recen­zje

Jako rodzic z wiel­ką przy­jem­no­ścią obser­wo­wa­łam swo­je pocie­chy (4‑latkę i 8‑latka), jak od pierw­szych chwil były wcią­gnię­te w akcję spek­ta­klu. Dzie­cia­ki śmia­ły się w głos, czuj­nie śle­dzi­ły kolej­ne sce­ny, któ­re reży­ser­ka w mistrzow­ski spo­sób prze­plo­tła kome­dią, musi­ca­lem i cudow­ną baj­ką z mora­łem. Jestem pod wiel­kim wra­że­niem dopra­co­wa­nia każ­de­go szcze­gó­łu na sce­nie i ide­al­nie dopa­so­wa­nych akto­rów, któ­rzy byli świet­nie przy­go­to­wa­ni do swo­ich ról. Spek­takl sta­no­wi wspa­nia­łą roz­ryw­kę dla dzie­ci, a dla nas, doro­słych, jest powo­dem do reflek­sji. Mama (4‑latki i 8‑latka)

Po spek­ta­klu zapy­ta­łam 4 let­nią cór­kę co naj­bar­dziej jej się podo­ba­ło w przed­sta­wie­niu. Po krót­kim zasta­no­wie­niu padła entu­zja­stycz­na i wie­le mówią­ca odpo­wiedź: “wszyst­ko!”. A następ­ne­go dnia pyta­nie “kie­dy zno­wu tam pój­dzie­my?”, co jest miłą odmia­ną od pytań typu “kie­dy w koń­cu puścisz mi jakąś baj­kę?”. Spek­takl był fak­tycz­nie dobrze dopra­co­wa­ny, miej­sca­mi zabaw­ny i muzy­kal­ny. Dzie­cia­ki na widow­ni sie­dzia­ły jak zacza­ro­wa­ne. Zapew­ne oko­licz­ność, iż wystę­pu­ją w nim mło­dzi akto­rzy sprzy­ja w odbio­rze sztu­ki przez malu­chów. Pole­cam! Mar­ta, mama (4‑latki)