Ufun­duj dziec­ku bilet

Zobacz film

Opis naszej akcji 

Akcję „Ufun­duj dziec­ku bilet” stwo­rzy­li­śmy, aby wspie­rać roz­wój oso­bo­wo­ści dziec­ka i prze­ciw­dzia­łać wyklu­cze­niu kul­tu­ral­ne­mu oraz spo­łecz­ne­mu. W ten spo­sób powstał sys­tem prze­ka­zy­wa­nia bez­płat­nych bile­tów do teatru. W ramach akcji umoż­li­wia­my bez­płat­ne uczest­nic­two w kul­tu­rze dzie­ciom ze śro­do­wisk zagro­żo­nych wyklu­cze­niem.

1. Skąd pomysł na prze­ka­zy­wa­nie bez­płat­nych wej­śció­wek do teatru?

Ideą akcji jest przy­bli­że­nie teatru dzie­ciom, któ­re na co dzień nie mają z nim kon­tak­tu. Z rodzi­na­mi o trud­nej sytu­acji mate­rial­nej Cen­trum pra­cu­je już od ponad 15 lat. Czę­sto wydat­ki na kul­tu­rę leżą poza zasię­giem ich domo­wych budże­tów. Wie­my, że jeśli teraz dzie­ci nie będą mia­ły kon­tak­tu z teatrem, to z dużym praw­do­po­do­bień­stwem zetkną się ze sztu­ką dopie­ro w wie­ku doro­słym. Do stwo­rze­nia akcji zain­spi­ro­wa­ła nas histo­ria Pani Ewy, któ­ra pierw­szy raz doświad­czy­ła teatru, przy­cho­dząc na spek­takl wraz ze swo­ją cór­ką. 

Chcie­li­by­śmy umoż­li­wić regu­lar­ne uczest­nic­two w kul­tu­rze dzie­ciom, któ­re w nor­mal­nych oko­licz­no­ściach nie mia­ły­by na to szan­sy. To sta­nie się moż­li­we dzię­ki Two­je­mu dobre­mu ser­cu oraz sys­te­ma­tycz­ne­mu wspie­ra­niu naszych pod­opiecz­nych. 

2. Jak możesz spra­wić, aby teatr był dostęp­ny dla wszyst­kich dzie­ci?
 • Kup bilet dla potrze­bu­ją­ce­go dziec­ka wir­tu­al­nie lub w biu­rze Cen­trum. 
 • Wraz z naj­bliż­szy­mi ufun­duj­cie pulę bile­tów dla naszych pod­opiecz­nych. 
 • Prze­każ infor­ma­cje o akcji rodzi­nie, zna­jo­mym, współ­pra­cow­ni­kom. 
3. Chciał­byś, tak jak my, aby dzie­ci mogły regu­lar­nie uczest­ni­czyć w spek­ta­klach teatral­nych WCTD?
 • Co mie­siąc wspie­raj akcję, kupu­jąc bilet dla potrze­bu­ją­ce­go dziec­ka — wir­tu­al­nie albo w biu­rze Cen­trum. 
 • Regu­lar­nie wraz z naj­bliż­szy­mi prze­ka­zuj­cie pulę bile­tów naszym pod­opiecz­nym. 
 • Dziel się infor­ma­cja­mi o akcji z rodzi­ną, zna­jo­my­mi, współ­pra­cow­ni­ka­mi. 
4. Kto otrzy­ma bilet?

Zaku­pio­ne bile­ty otrzy­ma gru­pa lub rodzi­na potrze­bu­ją­ca zgła­sza­na przez pla­ców­ki współ­pra­cu­ją­ce (ośrod­ki wycho­waw­cze, świe­tli­ce, domy dziec­ka). Miej­sce w teatrze zapew­nio­ne przez Cie­bie już cze­ka! 

Jeden bilet to tyl­ko 19 zł. Tyle kosz­tu­je zia­ren­ko nadziei zasia­ne w ser­cu dziec­ka, któ­re ze wzglę­du na sytu­ację rodzin­ną nie mogło­by uczest­ni­czyć w kul­tu­rze. Dzię­ki dobrym ser­com naszych Dar­czyń­ców może. 

5. Dla­cze­go war­to ufun­do­wać bilet?
 • Nie­wiel­kim kosz­tem wywo­łasz uśmiech na dzie­cię­cej twa­rzy! 
 • Wspie­rasz dzie­ci o mniej­szych szan­sach.
 • Umoż­li­wisz roz­wój kul­tu­ral­ny naj­młod­sze­mu poko­le­niu. W ten spo­sób pomo­żesz roz­bu­dzić w dziec­ku wraż­li­wość na pięk­no i zain­te­re­so­wa­nie sztu­ką. 
 • Poka­żesz dziec­ku, że z uczest­nic­twa w kul­tu­rze moż­na czer­pać ogrom­ną radość. 
 • Kupu­jąc bilet, spra­wisz, że teatr odwie­dzą dzie­ci, któ­re nigdy w nim nie były. 

Wspie­ra­ją nas: 

Rafał Dut­kie­wicz

pre­zy­dent Wro­cła­wia

Anna Wyszko­ni

pio­sen­kar­ka

Rafa­el­lo Film 

stu­dio fil­mo­we

Dziś Poma­gam

por­tal o poma­ga­niu

Mate­usz Damięc­ki

aktor

Sto­wa­rzy­sze­nie
 
Popo­wi­cza­nie

sto­wa­rzy­sze­nie

Hew­lett Pac­kard

oddział we Wro­cła­wiu

Kre­ator

Agen­cja kon­sul­tin­go­wa

Mag­da­le­na Kumo­rek 

aktor­ka

Link do for­mu­la­rza do doko­na­nia daro­wi­zny