W Kra­inie Rupra­ków

Opis

wiek: 3–8 lat
Czas trwa­nia: ok. 35 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 20 paź­dzier­ni­ka 2019

Czy widzia­łeś kie­dyś Rupra­ka? Czy wiesz kim jest, jak wyglą­da? Rupra­ki to bar­dzo weso­łe stwor­ki, któ­re uwiel­bia­ją dobrą zaba­wę, smacz­ne jedze­nie i cie­ka­we przy­go­dy. Miesz­ka­ją w tajem­ni­czej kra­inie, o któ­rej nikt nigdy nie sły­szał. Mogą być gdzieś dale­ko lub cał­kiem bli­sko. Pew­ne­go dnia wiecz­nie głod­ne Rupra­ki, w poszu­ki­wa­niu jedze­nia, tra­fia­ją do miej­sca, gdzie pozna­ją inne­go Rupra­ka. W dodat­ku ten „nowy” ma coś, co wyglą­da jak wiel­ki sma­ko­łyk. Co zro­bić, gdy w brzu­chu zaczy­na bur­czeć a prze­ką­ska jest na wycią­gnię­cie ręki? Jak będzie finał prze­ko­naj­cie się sami! To histo­ria o tym czym jest przy­jaźń i jak o nią dbać.
Pod okiem reży­se­ra Bar­tło­mie­ja Kamień­skie­go pię­ciu mło­dych i uzdol­nio­nych akto­rów zagra spek­takl pt. „W Kra­inie Rupra­ków” w ramach Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław, zre­ali­zo­wa­ny w ramach Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go, “Labo­ra­to­rium wraż­li­wo­ści este­tycz­nej i spo­łecz­nej”.

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Bar­tło­miej Kamiń­ski
Obsa­da: Bar­ba­ra Paw­lak, Mał­go­rza­ta Nadol­ska, Gabrie­la Net­t­mann, Fran­ci­szek Kamiń­ski, Mak­sy­mi­lian Nabz­dyk
Sce­no­gra­fia: Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska