Wio­sna, lato, jesień, zima

Opis

Wiek: 1,5–4 lat
Czas trwa­nia: 30 minut spek­ta­klu i ok. 15 minut zaba­wy z aktor­ka­mi
Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro
Ach! Teatr we Wro­cła­wiu
Data Pre­mie­ry: 26 stycz­nia 2020

“Wio­sna, lato, jesień, zima” opo­wia­da o naro­dzi­nach przy­jaź­ni, któ­ra roz­wi­ja się na prze­strze­ni czte­rech pór roku. Zmia­ny zacho­dzą­ce w ota­cza­ją­cej przy­ro­dzie, są pięk­nym tłem do nowo two­rzą­cej się wię­zi mię­dzy boha­ter­ka­mi spek­ta­klu Ach! Teatru. Uka­zu­ją tak­że, jak waż­ne i potrzeb­ne są bli­skie rela­cje od naj­młod­szych lat. Po spek­ta­klu zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci do wspól­nej zaba­wy z aktor­ka­mi!

KUP BILET

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Agniesz­ka Miel­ca­rek
Wystę­pu­ją: Kata­rzy­na Poliń­ska, Tatia­na Leme­she­va
Sce­no­gra­fia: Domi­ni­ka Cho­cho­łow­ska-Bocian
Muzy­ka: Michał Sza­blow­ski
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska