Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la

Opis

Wiek: 3–9 lat
Czas trwa­nia: ok. 45 minut
Miej­sce: sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 27 kwiet­nia 2013

„Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la” jest barw­ną lal­ko­wą opo­wie­ścią o nie­śmia­ło­ści, poszu­ki­wa­niu przy­jaź­ni i prze­ła­my­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń. Głów­ny boha­ter, zając Teo­fil, to zwie­rząt­ko nie­zwy­kle nie­śmia­łe, lecz spra­gnio­ne towa­rzy­stwa. Poszu­ku­jąc przy­ja­ciół, spo­ty­ka sze­reg nie­zwy­kłych posta­ci, wśród któ­rych znaj­du­ją się choć­by zapra­co­wa­ny szczur, wyjąt­ko­wa, „naj­wy­jąt­kow­sza” ropu­cha, któ­ra nie chce się zada­wać z byle kim, i sym­pa­tycz­ny motyl Tolek. Praw­dzi­wą rewo­lu­cję w życiu Teo­fi­la zapo­cząt­ku­je jed­nak spo­tka­nie z… cza­row­ni­cą. Pięk­na i peł­na humo­ru histo­ria prze­ko­na dzie­ci, że nie­śmia­łość moż­na prze­ła­mać i nie nale­ży się znie­chę­cać nie­po­wo­dze­nia­mi, gdyż „cza­sa­mi nic nie jest takie, jak nam się wyda­je”.

Spek­takl reali­zo­wa­ny rów­nież w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Mar­ta Kwiek
Sce­no­gra­fia: Mał­go­rza­ta Beka­lar­ska, Kac­per Beka­lar­ski
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Dźwię­ki i dźwięcz­ki: Maciej Jaki­miuk
Obsa­da: Daria Iwan, Mar­ta Kwiek

Gale­ria

|

Recen­zje

“Wspa­nia­ła histo­ria zają­ca, szczur­ka, ropu­chy i innych zwie­rzą­tek jest bar­dzo poucza­ją­ca dla dziec­ka, któ­re pozna­ło w życiu zna­cze­nie nie­śmia­ło­ści. Agniesz­ka, mama 5‑letniej Julii 

Spek­takl jest bar­dzo pomy­sło­wy i twór­czy, w cie­ka­wy spo­sób poka­zu­je, że każ­de, nawet naj­bar­dziej nie­śmia­łe dziec­ko, może być boha­te­rem i zmie­rzyć się ze swo­imi lęka­mi. Dzie­ci wyry­wa­ły się z krze­seł, wcho­dzi­ły w inte­rak­cję z akto­ra­mi i spon­ta­nicz­nie kla­ska­ły. Coś wspa­nia­łe­go! Kata­rzy­na”