Czar­ny czy bia­ły?

Opis

Wiek: 1–4 lat
Czas trwa­nia: 45 minut
Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 28 stycz­nia 2018

Spek­takl “Czar­ny czy bia­ły?” jest cie­płą opo­wie­ścią o tym, że współ­pra­ca budu­je, a przy­jaźń nada­je życiu praw­dzi­wą war­tość. Cie­ka­wa for­ma sce­nicz­na opar­ta na moty­wie bie­li i czer­ni zauro­czy naj­młod­sze­go widza.
Magicz­ny teatr cie­ni pozwo­li dzie­ciom pozna­wać nie­zwy­kłe posta­cie, a na koniec spek­ta­klu – opo­wie­dzieć wła­sne histo­rie. Świat teatru sta­nie otwo­rem.
Na salę widzo­wie wcho­dzą bez obu­wia lub w obu­wiu zmien­nym. Po spek­ta­klu zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci do wspól­nej zaba­wy z aktor­ka­mi!

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Piotr Para
Wystę­pu­ją: Vanes­sa Stu­ka, Sara Szu­kal­ska
Sce­no­gra­fia: Marian­na Lisiec­ka, Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Kostiu­my: Marian­na Lisiec­ka
Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

Gale­ria

|

Recen­zje

“Czar­ny czy bia­ły” to bar­dzo sym­pa­tycz­ny spek­takl dla naj­młod­szych, uka­zu­ją­cy świat dziec­ka z jego per­spek­ty­wy. Czar­na i Bia­ła z począt­ku zadzi­wio­ne swo­ją odmien­no­ścią w trak­cie pozna­wa­nia sie­bie odkry­wa­ją, że róż­ni­ce i kon­tra­sty się przy­cią­ga­ją, a z cza­sem i dopeł­nia­ją. Boha­ter­ki spek­ta­klu stop­nio­wo wcią­ga­ją dzie­ci do aktyw­ne­go uczest­nic­twa we wspól­nej zaba­wie. Moż­na poba­wić się zimo­wy­mi kul­ka­mi, któ­re sta­ją się tak­że ele­men­tem żyra­fy czy mysz­ki, wejść do dom­ku Bia­łej i Czar­nej, któ­ry­mi są malut­kie namio­ci­ki. Nie lada fraj­dą oka­za­ła się zaba­wa w teatrzyk cie­ni, któ­rej doświad­czy­ło każ­de dziec­ko obec­ne na spek­ta­klu. Dużym atu­tem przed­sta­wie­nia była miła dla oka sce­no­gra­fia oraz “uro­cza “gra mło­dych akto­rek. Bra­wo! Chce­my wię­cej!

Mama Róży.