Warsz­ta­ty

Dla dzie­ci

Dzię­ki udzia­ło­wi w naszych warsz­ta­tach dzie­ci mają szan­sę roz­wi­jać zdol­no­ści arty­stycz­ne już od naj­młod­szych lat. W naszej ofer­cie znaj­dziesz zaję­cia, któ­re łączą róż­ne dzie­dzi­ny sztu­ki, pobu­dza­ją kre­atyw­ność dzie­ci oraz ich talen­ty.

Dla doro­słych

Chcesz zostać akto­rem? Marzysz o wystę­pie na sce­nie? Przyjdź na nasze warsz­ta­ty i prze­łam nie­śmia­łość oraz tre­mę. Warsz­ta­ty teatral­ne dla doro­słych to nie­za­po­mnia­na przy­go­da i dobra zaba­wa w twór­czej atmos­fe­rze.

Dla grup

Dro­gi Nauczy­cie­lu! Chciał­byś zin­te­gro­wać swo­ją kla­sę? Poka­zać im, jak radzić sobie z emo­cja­mi i jak je wyra­żać? Chciał­byś, aby ucznio­wie pozna­li jak wyglą­da pra­ca akto­ra i mogli się wcie­lić w róż­ne role? Zapisz swo­ją gru­pę na zaję­cia!