Kon­takt

Biu­ro

ul. Kuź­ni­cza 29a 50–138 Wro­cław,
II pię­tro

tel. 071 341 80 02

Godzin­ny otwar­cia

pon-pt w godz. 9:00–18:00

Nr kon­ta ban­ko­we­go:

Wro­cław­skie Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka
07 1750 0012 0000 0000 3868 4547
(BNP Pari­bas Bank Pol­ska S.A.)

Mał­go­rza­ta Stroń­ska
Dyrek­tor Naczel­ny i Arty­stycz­ny
m.stronska@centrumtworczosci.pl

obsłu­ga klien­ta, infor­ma­cja 
koordynator@centrumtworczosci.pl
kom. 661 136 434

obsłu­ga klien­ta, infor­ma­cja 
achteatr@centrumtworczosci.pl
kom. 608 432 224