Pino­kio

Opis

wiek: od 4 lat
Czas trwa­nia: ok. 45 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 28 paź­dzier­ni­ka 2018
Data Pre­mie­ry onli­ne: 10 maja nie­dzie­la godz. 17.00 2020

To opo­wieść o poszu­ki­wa­niu miło­ści i akcep­ta­cji, a tak­że o tym, jak waż­na w życiu jest wia­ra w moż­li­wo­ści dru­gie­go czło­wie­ka i pra­gnie­nie wol­no­ści. Jest histo­rią o podej­mo­wa­niu mądrych wybo­rów i kon­se­kwen­cjach nie­wła­ści­wych decy­zji. 6 uzdol­nio­nych akto­rów mło­de­go poko­le­nia zapre­zen­tu­je swo­je umie­jęt­no­ści aktor­skie pod pie­czą reży­se­ra, Pio­tra Pary. Spek­takl odbył się w ramach XX-lecia Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Wro­cław, zre­ali­zo­wa­ny w ramach Reper­tu­aro­we­go Teatru Dzie­cię­ce­go, “Labo­ra­to­rium wraż­li­wo­ści este­tycz­nej i spo­łecz­nej”.

OBEJ­RZYJ ONLI­NE

Reali­za­cja

Reży­se­ria: Piotr Para
Obsa­da: Elż­bie­ta Kołcz, Wero­ni­ka Kruk, Anna Niem­czyk, Zuzan­na Woj­na­row­ska, Michał Iwasz­czy­szyn, Krzysz­tof Niem­czyk
Sce­no­gra­fia: Bogu­sław Sła­bo­szew­ski
Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Stroń­ska

|

Recen­zje

“Pochwa­lę się, że dziś mimo paskud­nej pogo­dy byli­śmy na Pre­mie­rze Spek­ta­klu “Pino­kio” Wro­cław­skie Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka. Pino­kia znam z ksią­żek oraz bajek ani­mo­wa­nych, byłam cie­ka­wa jak ta opo­wieść zosta­nie przed­sta­wio­na na deskach teatru. Dla mnie duże zasko­cze­nie! 🙂 Gru­pa mło­dych akto­rów pora­dzi­ła sobie zna­ko­mi­cie 🙂 Oka­zu­je się, że nawet w teatrze nos Pino­kia może się wydłu­żać 😀 Barw­na histo­ria o podej­mo­wa­niu decy­zji i kon­se­kwen­cjach nie­wła­ści­wych wybo­rów 🙂 Pole­cam gorą­co! :)” Domi­ni­ka — mama, blo­ger­ka, lulankowo.pl