Poli­ty­ka pry­wat­no­ści

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści dla Ser­wi­su www.achteatr.pl

Admi­ni­stra­to­ra – Wro­cław­skie­go Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka

Ach Teatr! sta­no­wi nowy pro­jekt fun­da­cji Wro­cław­skie Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka w zakre­sie dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej.

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści doty­czy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych Usłu­go­bior­ców, a więc każ­dej oso­by korzy­sta­ją­cej z ser­wi­su www.achteatr.pl, zwa­ne­go dalej „Ser­wi­sem”, w tym jego pod­stron, admi­ni­stro­wa­ne­go przez fun­da­cję Wro­cław­skie Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka z sie­dzi­bą przy ul. Kuź­ni­czej 29a we Wro­cła­wiu (50–138) wpi­sa­ną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go oraz reje­stru sto­wa­rzy­szeń, innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i zawo­do­wych, fun­da­cji oraz samo­dziel­nych publicz­nych zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej pod nume­rem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461, zwa­nej dalej tak­że „Admi­ni­stra­to­rem”.

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści okre­śla obo­wią­zu­ją­ce w Ser­wi­sie zasa­dy zbie­ra­nia i wyko­rzy­sty­wa­nia danych o Usłu­go­bior­cach a tak­że ma na celu zapew­nie­nie ochro­ny pry­wat­no­ści osób korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su na naj­wyż­szym pozio­mie, nie niż­szym niż w spo­sób odpo­wia­da­ją­cy stan­dar­dom okre­ślo­nym w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych, w szcze­gól­no­ści w usta­wie z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. 2019, poz. 123), roz­po­rzą­dze­niu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), w usta­wie z dnia 10 maja 2018 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 2019, poz. 1000) oraz w usta­wie z dnia 16 lip­ca 2004 r. – Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz. U. 2019, poz. 2460 z późn. zm.).

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, że w ramach Ser­wi­su mogą zostać zamiesz­czo­ne lin­ki umoż­li­wia­ją­ce oso­bom korzy­sta­ją­cym z Ser­wi­su na bez­po­śred­nie prze­łą­cze­nie do innych stron inter­ne­to­wych. Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści i nie ma wpły­wu na poli­ty­kę pry­wat­no­ści pro­wa­dzo­ną przez admi­ni­stra­to­rów tych stron inter­ne­to­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies. Admi­ni­stra­tor reko­men­du­je zapo­zna­nie się z doku­men­tem doty­czą­cym poli­ty­ki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies przed sko­rzy­sta­niem z innych stron inter­ne­to­wych. W razie bra­ku poli­ty­ki pry­wat­no­ści i pli­ków cookies reko­men­do­wa­ne jest skon­tak­to­wa­nie się z pod­mio­tem odpo­wie­dzial­nym za redak­cję danej stro­ny inter­ne­to­wej celem uzy­ska­nia infor­ma­cji na ten temat.

 1. Dane Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych:

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su jest fun­da­cja Wro­cław­skie Cen­trum Twór­czo­ści Dziec­ka z sie­dzi­bą przy ul. Kuź­ni­czej 29a we Wro­cła­wiu (50–138) wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go oraz reje­stru sto­wa­rzy­szeń, innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i zawo­do­wych, fun­da­cji oraz samo­dziel­nych publicz­nych zakła­dów opie­ki zdro­wot­nej pod nume­rem KRS: 0000118537, numer NIP: 8971679168, REGON: 932817461.

W spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych moż­na kon­tak­to­wać się pod adres: e‑mail: biuro@centrumtworczosci.pl, koordynator@centrumtworczosci.pl, nr tel.: 71 341 80 02. 

 1. Cele i pod­sta­wy prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych:

W celu świad­cze­nia na Pań­stwa rzecz usług, okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie doty­czą­cym warun­ków zaku­pu i rezer­wa­cji bile­tów oraz Ser­wi­su, w tym usłu­gi New­slet­ter, Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Pana/Pani dane oso­bo­we w celach okre­ślo­nych poni­żej, zawsze zgod­nie z pra­wem i jedy­nie w zakre­sie nie­zbęd­nym.

Poni­żej wska­zu­je­my wyszcze­gól­nio­ne cele prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.

W celu wyko­na­nia umo­wy sprze­da­ży oraz rezer­wa­cji bile­tów prze­twa­rza­my takie dane oso­bo­we, jak imię i nazwi­sko, adres e‑mail, adres, ewen­tu­al­nie numer rachun­ku ban­ko­we­go (jeże­li zamó­wie­nie zosta­ło opła­co­ne prze­le­wem).

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li są one koniecz­ne do wyko­na­nia umo­wy lub pod­ję­cia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do zawar­cia umo­wy.

W celu roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce dane oso­bo­we, jak imię i nazwi­sko (jeże­li zosta­ną poda­ne), adres e‑mail, ewen­tu­al­nie adres zamiesz­ka­nia (jeże­li zosta­nie poda­ny jako adres, na któ­ry nale­ży wysłać odpo­wiedź na rekla­ma­cję), ewen­tu­al­nie numer rachun­ku ban­ko­we­go (jeże­li na sku­tek zło­żo­nej rekla­ma­cji ma nastą­pić zwrot pie­nię­dzy).

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li są one koniecz­ne do wyko­na­nia umo­wy lub pod­ję­cia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do zawar­cia umo­wy. W przy­pad­ku poda­nia przez Pana/Panią rów­nież nazwi­ska, uzna­je­my, że wyraził(a) Pan/Pani zgo­dę na prze­twa­rza­nie rów­nież Pana/Pani nazwi­ska — wte­dy pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we na pod­sta­wie dobro­wol­nie udzie­lo­nej zgo­dy.

W celu prze­sy­ła­nia powia­do­mień e‑mail w ramach świad­czo­nej usłu­gi New­slet­ter prze­twa­rza­my takie dane oso­bo­we, jak adres e‑mail.

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we na pod­sta­wie dobro­wol­nie udzie­lo­nej zgo­dy.

W celu wysta­wie­nia fak­tu­ry i speł­nie­nia innych obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa podat­ko­we­go, takich jak np. prze­cho­wy­wa­ni doku­men­ta­cji księ­go­wej przez 5 lat, prze­twa­rza­my takie dane oso­bo­we, jak imię i nazwi­sko, fir­ma, adres zamiesz­ka­nia lub adres sie­dzi­by, numer NIP, numer zamó­wie­nia.

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li takie prze­twa­rza­nie jest koniecz­ne do wywią­za­nia się przez Admi­ni­stra­to­ra z obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z pra­wa.

W celu two­rze­nia reje­strów i ewi­den­cji zwią­za­nych z RODO, w np. reje­stru klien­tów, któ­rzy zgło­si­li sprze­ciw zgod­nie z RODO, prze­twa­rza­my takie dane oso­bo­we jak imię i adres e‑mail z uwa­gi na nało­żo­ne przez RODO obo­wiąz­ki infor­ma­cyj­ne dla wyka­za­nia zgod­no­ści i roz­li­czal­no­ści.

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li takie prze­twa­rza­nie jest koniecz­ne do wywią­za­nia się przez Admi­ni­stra­to­ra z obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z pra­wa.

W celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi prze­twa­rza­my takie dane oso­bo­we jak imię i nazwi­sko, lub ewen­tu­al­nie fir­mę, adres zamiesz­ka­nia, numer NIP, adres e‑mail, IP.

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li tym spo­so­bem Admi­ni­stra­tor reali­zu­je swój praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, któ­rym w tym przy­pad­ku jest posia­da­nie danych oso­bo­wych, któ­re pozwo­lą usta­lić, docho­dzić lub bro­nić się przed rosz­cze­nia­mi, w tym Usłu­go­bior­ców i osób trze­cich.

W celu archi­wal­nym i dowo­do­wym prze­twa­rza­my takie dane jak imię i nazwi­sko, adres e‑mail, numer zamó­wie­nia na potrze­by zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji, któ­re mogą słu­żyć wyka­zy­wa­niu fak­tów o zna­cze­niu praw­nym.

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li tym spo­so­bem Admi­ni­stra­tor reali­zu­je swój praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, któ­rym w tym przy­pad­ku jest posia­da­nie danych oso­bo­wych, któ­re pozwo­lą dowieść pew­nych fak­tów zwią­za­nych z reali­za­cją usług, np. gdy jakiś organ pań­stwo­wy tego zażą­da.

W celu ana­li­tycz­nym doty­czą­cym bada­nia i ana­li­zo­wa­nia aktyw­no­ści w Ser­wi­sie prze­twa­rza­my takie dane jak data i godzi­na odwie­dzin stro­ny, rodzaj sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, przy­bli­żo­na loka­li­za­cja, rodzaj prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej wyko­rzy­sty­wa­nej do prze­glą­da­nia stro­ny, czas spę­dzo­ny na stro­nie, odwie­dzo­ne pod­stro­ny.

W celu admi­ni­stro­wa­nia stro­ną inter­ne­to­wą prze­twa­rza­my takie dane oso­bo­we jak adres IP, data i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym, któ­re są zapi­sy­wa­ne auto­ma­tycz­nie w tzw. logach ser­we­ra, przy każ­do­ra­zo­wym korzy­sta­niu z Ser­wi­su.

Pod­sta­wą praw­ną takie­go prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, któ­ry pozwa­la prze­twa­rzać dane oso­bo­we, jeże­li tym spo­so­bem Admi­ni­stra­tor reali­zu­je swój praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res.

 1. Pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy:

Jeże­li prze­twa­rza­my Pana/Pani dane oso­bo­we na pod­sta­wie wyra­żo­nej przez Pana/Panią zgo­dy, wów­czas w każ­dej chwi­li, według wła­sne­go uzna­nia, może Pan/Pani tę zgo­dę cof­nąć.

Jed­nak­że, jeże­li prze­twa­rza­nie Pana/Pani danych oso­bo­wych odby­wa­ło się na pod­sta­wie wyra­żo­nej zgo­dy, jej cof­nię­cie nie powo­du­je, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przed momen­tem jej cof­nię­cia było doko­ny­wa­ne w spo­sób sprzecz­ny z pra­wem. Do cza­su cof­nię­cia zgo­dy Admi­ni­stra­tor ma pra­wo do prze­twa­rza­nia Pana/Pani danych oso­bo­wych, a odwo­ła­nie wyra­żo­nej zgo­dy nie ma wpły­wu na legal­ność doko­na­ne­go prze­twa­rza­nia.

 1. Obo­wią­zek poda­nia danych oso­bo­wych:

Poda­nie przez Pana/Panią danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, lecz koniecz­ne w celu zło­że­nia i reali­za­cji usłu­gi New­slet­ter lub też w celu doko­na­nia rezer­wa­cji lub zaku­pu bile­tów.

Bez poda­nia danych takich jak adres e‑mail nie jeste­śmy w sta­nie reali­zo­wać usłu­gi New­slet­ter oraz rezer­wa­cji lub umo­wy sprze­da­ży bile­tów. Bez poda­nia danych wyma­ga­nych przez pra­wo podat­ko­we nie jest moż­li­wym wysta­wie­nie fak­tu­ry za doko­na­ną sprze­daż. Bez poda­nia nume­ru tele­fo­nu nie będzie­my w sta­nie nawią­zać kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go.

 1. Odbior­cy danych oso­bo­wych:

W świad­cze­niu na Pań­stwa rzecz usług korzy­sta­my z pomo­cy innych pod­mio­tów, co nie­jed­no­krot­nie wią­że się z koniecz­no­ścią prze­ka­za­nia danych oso­bo­wych. Dane te prze­ka­zu­je­my, o ile jest to koniecz­ne, współ­pra­cu­ją­cym z nami praw­ni­kom, fir­mom księ­go­wym, hostin­go­wym, fir­mom świad­czą­cym usłu­gi płat­ni­cze.

Nie­wy­klu­czo­ne, że może się zda­rzyć sytu­acja, w któ­rej Pań­stwa dane będzie­my musie­li prze­ka­zać innym pod­mio­tom – czy to pry­wat­nym czy publicz­nym, jed­nak­że w tym zakre­sie pra­gnie­my Pań­stwa zapew­nić, że Pań­stwa dane oso­bo­we będą udo­stęp­nia­ne jedy­nie w zakre­sie jaki będzie nie­zbęd­ny, a każ­dy przy­pa­dek żąda­nia udo­stęp­nie­nia danych oso­bo­wych prze­ana­li­zu­je­my bar­dzo sta­ran­nie i bar­dzo wni­kli­wie, tak aby Pań­stwa dane nie zosta­ły udo­stęp­nio­ne oso­bom nie­upraw­nio­nym.

 1. Prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych do państw trze­cich:

Admi­ni­stra­tor nie prze­ka­zu­je Pań­stwa danych oso­bo­wych do Państw trze­cich.

 1. Okres prze­twa­rza­nia danych:

Pań­stwa dane prze­twa­rza­my jedy­nie przez czas nie­zbęd­ny do osią­gnię­cia zamie­rzo­ne­go celu i po upły­wie tego okre­su dane te są nie­od­wra­cal­nie usu­wa­ne lub nisz­czo­ne.

W celu zapew­nie­nia zgod­no­ści prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, gdy dane te są jedy­nie przez nas prze­cho­wy­wa­ne, doko­nu­je­my ich pseu­do­ni­mi­za­cji, co pozwa­la na ich dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie przed dostę­pem do nich przez oso­by nie­upraw­nio­ne.

Dane oso­bo­we prze­twa­rza­my przez okres:

 1. trwa­nia umo­wy — w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w celu zawar­cia i wyko­na­nia umo­wy,
 2. 6 lat + 1 rok — w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w celu usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń, dodat­ko­wy rok zwią­za­ny z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych zwią­za­ny jest z tym, że hipo­te­tycz­nie mogą Pań­stwo zgło­sić rosz­cze­nie na chwi­lę przed upły­wem ter­mi­nu przedaw­nie­nia, żąda­nie takie może zostać dorę­czo­ne z istot­nym opóź­nie­niem lub może się zda­rzyć sytu­acja, że mogą Pań­stwo błęd­nie okre­ślić ter­min przedaw­nie­nia swo­je­go rosz­cze­nia,
 3. 5 lat — w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych wią­żą­cych się ze speł­nie­niem obo­wiąz­ków z pra­wa podat­ko­we­go,
 4. do cza­su cof­nię­cia zgo­dy lub osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez 5 lat — w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych na pod­sta­wie zgo­dy,
 5. do cza­su sku­tecz­ne­go wnie­sie­nia sprze­ci­wu lub osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez 5 lat — w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra lub do celów mar­ke­tin­go­wych (jeśli tako­we reali­zu­je­my),
 6. do cza­su zdez­ak­tu­ali­zo­wa­nia się lub utra­ty przy­dat­no­ści, jed­nak nie dłu­żej niż przez 3 lata — w odnie­sie­niu do danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych głów­nie do celów ana­li­tycz­nych, wyko­rzy­sta­nia cookies i admi­ni­stro­wa­nia stro­ną inter­ne­to­wą.

Powyż­sze okre­sy wska­za­ne w latach liczy­my od koń­ca roku, w któ­rym roz­po­czę­li­śmy prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych co jest spo­wo­do­wa­ne koniecz­no­ścią uspraw­nie­nia pro­ce­su usu­wa­nia i nisz­cze­nia danych oso­bo­wych. Licze­nie ter­mi­nu dla każ­dej umo­wy z osob­na było­by zwią­za­ne z trud­no­ścia­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi praz tech­nicz­ny­mi, jak rów­nież ze zna­czą­cym nakła­dem finan­so­wym. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia przez Pań­stwa z pra­wa do zapo­mnie­nia – sytu­acje takie będą roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­al­nie.

 1. Upraw­nie­nia pod­mio­tów danych:

W związ­ku z prze­twa­rza­niem Pań­stwa danych oso­bo­wych, infor­mu­je­my, iż mają Pań­stwo pra­wo do:

 1. dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych,
 2. spro­sto­wa­nia swo­ich danych oso­bo­wych,
 3. usu­nię­cia danych oso­bo­wych,
 4. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,
 5. prze­no­sze­nia swo­ich danych oso­bo­wych,
 6. sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia swo­ich danych oso­bo­wych.

Z uwa­gi na wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków nało­żo­nych na Admi­ni­stra­to­ra przez obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, sta­ra­my się, aby korzy­sta­nie przez Pań­stwa z przy­słu­gu­ją­cych Pań­stwu upraw­nień było jak naj­bar­dziej uprosz­czo­ne.

Wska­zu­je­my, że wymie­nio­ne upraw­nie­nia nie mają cha­rak­te­ru abso­lut­ne­go, wobec cze­go w nie­któ­rych sytu­acjach może­my zgod­nie z pra­wem odmó­wić Pań­stwu ich speł­nie­nia. Odmo­wa taka może nastą­pić jedy­nie po wni­kli­wej ana­li­zie i tyl­ko w sytu­acji, gdy odmo­wa taka jest koniecz­na.

Wyja­śnia­jąc kwe­stie zwią­za­ne z pra­wem do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, wska­zu­je­my, iż w każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu na prze­twa­rza­nie przez nas Pań­stwa danych oso­bo­wych w opar­ciu o Pań­stwa szcze­gól­ną sytu­ację. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, mamy jed­nak moż­li­wość odmo­wy uwzględ­nie­nia Pań­stwa żąda­nia w przy­pad­ku wyka­za­nia przez nas, że ist­nie­ją praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy do prze­twa­rza­nia, któ­re są nad­rzęd­ne w sto­sun­ku do Pań­stwa inte­re­sów, praw i wol­no­ści lub ist­nie­ją pod­sta­wy do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń.

W każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych w celach mar­ke­tin­go­wych.

Powyż­sze upraw­nie­nia moż­na zre­ali­zo­wać poprzez wysła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres biuro@centrumtworczosci.pl, koordynator@centrumtworczosci.pl .

 1. Pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi:

W przy­pad­ku stwier­dze­nia przez Pań­stwa, że Pań­stwa dane są prze­twa­rza­ne w spo­sób nie­zgod­ny z pra­wem, mają Pań­stwo pra­wo do zło­że­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

 1. Posta­no­wie­nia koń­co­we:

W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym niniej­szą Poli­ty­ką pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją prze­pi­sy z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych.

O każ­dej zmia­nie wpro­wa­dzo­nej do niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści, w przy­pad­ku gdy zamó­wi­li Pań­stwo usłu­gę New­slet­ter zosta­ną Pań­stwo powia­do­mie­ni dro­gą e‑mailową.

Niniej­sza Poli­ty­ka pry­wat­no­ści obo­wią­zu­je od dnia 19.02.2020 r.