Roz­ba­wial­ska i przy­ja­cie­le

Opis

Wiek: 3–7 lat
Czas trwa­nia: ok. 45 minut
Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro
Ach! Teatr Wro­cław

Data Pre­mie­ry: 16 lute­go 2020

Poznaj­cie histo­rię kogoś, kto nie chciał mieć przy­ja­ciół, był bar­dzo nie­mi­ły i nie chciał się z nikim bawić. Dopie­ro kie­dy zna­lazł się w nie­bez­pie­czeń­stwie, zro­zu­miał, jak bar­dzo źle być same­mu. W kolo­ro­wym, inte­rak­tyw­nym spek­ta­klu Ach! Teatru, peł­nym rado­ści i muzy­ki, dzie­ci wraz z Panią Roz­ba­wial­ską, Wie­wió­recz­ką Kokar­decz­ką, Misiem Zby­siem i Wil­kiem, będą pró­bo­wa­ły zmie­nić smut­ny świat głów­ne­go boha­te­ra. Poka­żą mu, jak to wspa­nia­le jest mieć przy­ja­ciół i móc poma­gać sobie nawza­jem. Wart­ka akcja, pomy­sło­wa i humo­ry­stycz­na ani­ma­cja, a przede wszyst­kim aktyw­ny udział dzie­ci w spek­ta­klu gwa­ran­tu­ją nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia oraz wspa­nia­łą zaba­wę.

Spek­takl reali­zu­je­my rów­nież w ramach pro­gra­mu “Szko­ła w mie­ście”

KUP BILET

ZARE­ZER­WUJ DLA GRUP

Reali­za­cja

Autor: Micha­ił Supo­nin

Obsa­da: Kata­rzy­na Łuczyń­ska-Ambro­ży, Patry­cja Czy­żew­ska-Soro­ko­/Mag­da­le­na Har­dziej

Reży­se­ria: Patry­cja Czy­żew­ska-Soro­ko

Sce­no­gra­fia: Marian­na Lisiec­ka, Bogu­sław Sła­bo­szew­ski

Muzy­ka: Elż­bie­ta Soko­łow­ska

Pro­duk­cja: Mał­go­rza­ta Strońska/Grupa Zaba­la­ba

|

Recen­zje

“Jestem zachwy­co­na i przede wszyst­kim dzie­ciom się bar­dzo podo­ba­ło. Reak­cja dzie­ci jest dla nas wyznacz­ni­kiem, czy spek­takl jest dobry. Dużym zasko­cze­niem było to, że akto­rzy wcho­dzi­li w inte­rak­cję z dzieć­mi. Pozwa­la­ło im się skon­cen­tro­wać przez cały czas trwa­nia spek­ta­klu. Pole­ca­my!” Pani Kasia i Elia­na, Aka­de­mia Pana Klek­sa