Skąd się bio­rą kolo­ry?

Skąd się bio­rą kolo­ry?

Skąd się bio­rą kolo­ry? Opis Wiek: 1–3 lat­ka Czas trwa­nia: ok. 45 minut Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 17 maja 2015 Czy wyobra­ża­cie sobie świat, któ­ry jest pozba­wio­ny barw? Taki świat zasta­je w swo­im ogro­dzie...